دزدی در بانک و مردی که همسرش دزد را دید

این داستان مثال طنزی است از اینکه "همیشه از فرصت ها استفاده کنید"!
مردی با اسلحه وارد یک بانک شد و تقاضای پول کرد. وقتی پولهارا دریافت کرد رو به یکی از مشتریان بانک کرد و پرسید: آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟
مرد پاسخ داد: بله قربان من دیدم.
با این حرف، دزد بلافاصله اسلحه را به سمت شقیقه مرد گرفت و او را در جا کشت!
او مجددا رو به زوجی کرد که نزدیک او ایستاده بودند و از آنها پرسید: آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟
مرد پاسخ داد: نه خیر قربان، من ندیدم اما همسرم دید!

نقل مطالب و داستانها با ذکر منبع ، رعایت اخلاق و امانتداری است.