من همان دلقکم

مردی  نزد روانپزشک رفت و از غم بزرگی که در دل داشت گفت. دکتر به او گفت به فلان سیرک برو . آنجا دلقکی هست، اینقدر میخنداندت تا غمت یادت برود .
مرد لبخند تلخی زد و گفت: من همان دلقکم!

نقل مطالب و داستانها با ذکر منبع ، رعایت اخلاق و امانتداری است.