خیام و نکوهش مرده پرستی


روزی کسی به خیام خردمند ، که دوران کهنسالی را پشت سر می گذاشت گفت : شما به یاد دارید دقیقا پدر بزرگ من ، چه زمانی درگذشت ؟!
خیام پرسید : این پرسش برای چیست ؟
آن جوان گفت : من تاریخ درگذشت همه خویشانم را بدست آورده ام و می خواهم روز وفات آنها بروم گورستان و برایشان دعا کنم و خیرات دهم و...

خیام خندید و گفت : آدم بدبختی هستی ! خداوند تو را فرستاده تا شادی بیافرینی و دست زندگان و مستمندان را بگیری تا نمیرند تو به دنبال مردگانت هستی؟! بعد پشتش را به او کرد و گفت مرا با مرده پرستان کاری نیست و از او دور شد.

دوستان عزیز حتما می دانید که مهمترین کار انسان، خدمت به خلق است. مطمئن باشید با نیکی به خلق خدا حتما بهره هایی هم به مردگان شما خواهد رسید.

نقل مطالب و داستانها با ذکر منبع ، رعایت اخلاق و امانتداری است.