سه مرحله ازدواج


گویند: پسری قصد ازدواج داشت. پدرش گفت: بدان که ازدواج سه مرحله دارد. مرحله اول ماه عسل است که در آن تو صحبت می کنی و زنت گوش می دهد. مرحله دوم او صحبت می کند و تو گوش می کنی. و اما مرحله سوم که خطرناکترین مرحله است و آن موقع است که هر دو بلند بلند داد می زنید و همسایه گوش می کند!

نقل مطالب و داستانها با ذکر منبع ، رعایت اخلاق و امانتداری است.