تاریخ: سلسله پادشاهان پیشدادیان در ایران

کهن ترین پادشاهان ایران زمین (از اسطوره تا واقعیت)
در اسطوره های ایران اولین سلسله ی پادشاهی را پیشدادی می نامند به معنای "مقدم". این سلسله از کیومرث شروع و به گرشاسب ختم می شود. البته کیومرث جزء پادشاهان این سلسله محسوب نمی شود و کسی است که از او انسانهای اولیه یعنی "مشی و مشیانه" بوجود آمدند.
در اساطیر ایران اولین پادشاه "هوشنگ" نام دارد. او کسی است که آتش را کشف و رام کرد و استفاده از آن را به مردم آموخت. جشن "سده" یادگاری از هوشنگ می باشد. می توان این طور گفت که دوره هوشنگ دوره کشف آتش توسط ایرانیان و استفاده از آن است که به صورت اسطوره در آمده است.
تهمورث پسر هوشنگ است که به او تهمورث دیوبند گویند. وی سال ها بر پشت اهریمن سوار بود تا اینکه اهریمن با حیله و نیرنگ توانست همسر تهمورث را فریب بدهد. همسر تهمورث به اهریمن می گوید که در سراشیبی البرز کوه، ترس بر تهمورث مستولی می شود. اهریمن نیز از این ترس استفاده کرده و در روز بعد در سراشیبی البرز کوه تهمورث را به زمین زده و می بلعد.
پس از وی"جمشید" به جنگ اهریمن می رود و او را شکست می دهد. او نیز مانند بسیاری از پهلوانان و ایزدان از "ایزدبانو آناهیتا" طلب کمک و یاری می کند. بنا به نوشته اوستا، جمشید پادشاهی بود که آریاییان را پس از یخبندانی بزرگ از سرزمین‌های سرد به بیرود، به سوی ایرانویج (مرکز نژاد و تخمهٔ آریا) رهنمون شد.
دوره جمشید باشکوه ترین دوره آریائیان است. او صنعتگری، ساختمان سازی، ‌کشتی سازی و دریانوردی، به وجود آوردن عطر از گل های خوش بو و بسیاری از کارهای دیگر را به مردم می آموزد.
جمشید جشنی بزرگ با حضور تمامی انسانها، حیوانات، دیو و جن و .... در اولین روز از فروردین ماه برگزار کرده و این جشن را که با تاجگذاری وی نیز همراه بوده جشن نوروز می خواند که این یادگار تا به امروز باقیست.
در نهایت جمشید به سبب غرور خود به دست "‌ضحاک" شکست خورده و با اره از وسط به دو نیم می شود.
"فریدون" از خاندان پیشدادیان پس از هزار سال بر ضحاک شوریده و او را شکست داده و در البرز کوه به بند می کشد. او نیز برای پیروزی بر ضحاک به درگاه ایزدبانو آناهیتا نیایش می کند. از ازدواج فریدون با "شهر نواز و ارنواز" سه پسر با نام های ایرج، سلم و تور بوجود می آید.
فریدون پادشاهی جهان را بین این سه تقسیم می کند. سرزمین غرب را به تور، شرق را به سلم و سرزمین ایران را به ایرج میدهد. ایرج به سبب حسد برادران بعدها کشته شده و فرزندش منوچهر انتقام پدر را می گیرد.
در زمان منوچهر است که بر اثر پیمان صلح بین ایران و توران، آرش کمانگیر جان در تیر می نهد .
پس از منوچهر به ترتیب نوذر، زو، گرشاسب به سلطنت می رسند و پس از آنها سلسله ی کیانیان روی کار می آیند.
پادشاهان سلسله ی پیشدادیان عبارتند از :کیومرث، هوشنگ، تهمورث، جمشید، فریدون، ایرج، نوذر، زو، گرشاسب.

نقل مطالب و داستانها با ذکر منبع ، رعایت اخلاق و امانتداری است.