داستان کسی قصه حضرت یونس را اشتباه نقل کرد


به کسی گفتند امامزاده یعقوب را در کوه، پلنگ خورد!
آنکه می دانست تصحیح کرد که اولاً: امامزاده نبود و پیغمبر بود، ثانیاً: یعقوب نبود و یونس بود، ثالثاً: کوه نبود و دریا بود، رابعاً: پلنگ نبود و نهنگ بود و خامساً: نخورد بلکه به دستور خدا او را در شکمش نگه داشته و به ساحل رساند.»

نقل مطالب و داستانها با ذکر منبع ، رعایت اخلاق و امانتداری است.