پاسخ آسیابان به زاهدی که نوبت را رعایت نمی کرد


زاهدی کیسه ای گندم نزد آسیابان برد. آسیابان گندم او را در کنار سایر کیسه ها گذاشت تا به نوبت آرد کند.
زاهد گفت:
«اگر گندم مرا زودتر آرد نکنی دعا می کنم خرت سنگ بشود».
آسیابان گفت:
«تو که چنین مستجاب الدعوه هستی دعا کن گندمت آرد بشود.»

نقل مطالب و داستانها با ذکر منبع ، رعایت اخلاق و امانتداری است.